โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ SPT Pre-Test ปีการศึกษา 2563SPT Pre-Test ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับท่านที่ชำระเงินแล้ว กรุณาเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ระหว่าง 13-18 ม.ค. 2563พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ