โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ SPT Pre-Test ปีการศึกษา 2563กรุณากรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้ครบถ้วน


กรุณาเข้าตรวจสอบผลการชำระเงิน หลังจากชำระแล้ว 3 วันทำการ